Krkonoše Photo - 1 Krkonoše Photo - 2 Krkonoše Photo - 3 Krkonoše Photo - 4 Krkonoše Photo - 5 Krkonoše Photo - 6


krkonose.eu » Partnerzy

Partnerzy

Wydrukować
Związek gmin Krkonoše - Ważne działania - Dotacje i projekty - Fundusz turystyki - Członkowie Funduszu Karkonosze - Prasowe - Kontakty

Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism

Czeska Centrala Turystyki CzechTourism jest instytucją budżetową Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej z siedzibą w Pradze. CzechTourism koordynuje ogólnoczeską promocję turystyki za granicą oraz rozwija średnioterminową oraz aktualną strategię marketingu produktów ruchu turystycznego na rynku krajowym i zagranicznym.


Wsparcie z Unii Europejskiej

Dnia 1 maja 2004 r. RCz została pełnoprawnych członkiem Unii Europejskiej. Otworzyła się przed nią dzięki temu między innymi możliwość pełnego uczestnictwa we wspólnej polityce UE, w tym w polityce spójności gospodarczej i społecznej. UE stara się w ten sposób znieść różnice w poziomie rozwoju regionów poszczególnych państw członkowskich. W związku z tym, że po akcesji do Unii Europejskiej Republika Czeska należy do mniej rozwiniętych krajów członkowskich, otwiera się przed nią szereg możliwości wsparcia wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju jej terytorium.


Královéhradecký kraj

Kralovohradecki Kraj (czeski odpowiednik województwa) leży na północnym wschodzie Republiki Czeskiej przy granicy z Polską. Pod względem powierzchni – wynosi ona 4 758 km2 – znajduje się na 9. miejscu wśród 14 czeskich krajów, wliczając Pragę. Kraj Kralovohradecki obejmuje obszar 5 byłych powiatów: Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou i Trutnov. Obecnie znajduje się w nim łącznie 448 gmin, w tym 1 miasto statutowe i 42 miasta. W kraju tym mieszka ok. 550 000 osób. Bez stałego wsparcia Kralovohradeckiego Kraju region turystyczny Karkonosze nie mógłby rozwijać żadnego z projektów wspierających turystykę. www.kr-kralovehradecky.cz Warto też odwiedzić strony turystyczne Kralovohradeckiego Kraju www.kralovehradeckyregion.cz.


Liberecký kraj

Liberecki Kraj leży na północy Republiki Czeskiej i obejmuje teren 4 byłych powiatów – Liberec, Jablonec nad Nisou, Semily i Česká Lípa na obszarze o powierzchni łącznie 3163 km2. Na stałe zamieszkuje go ok. 428 tysięcy osób. Na jego terenie znajdują się częściowo 4 regiony turystyczne: Czeskolipsko, Czeski Raj, czeskie Góry Izerskie i Karkonosze. Dzięki wsparciu Libereckiego Kraju można rozwijać projekty wspierające turystykę w wymienionych regionach turystycznych. Warto też odwiedzić strony turystyczne Libereckiego Kraju www.liberecky-kraj.cz oraz www.benefitprogram.cz.


Krkonošský národní park

Czeski Karkonoski Park Narodowy, w skrócie KRNAP, powstał w 1963 roku. Leży w północno-wschodniej części Czech przy granicy z Polską. Z punktu widzenia administracyjnego znajduje się na obszarze Kralovohradeckiego i Libereckiego Kraju. Jego dyrekcja (Správa KRNAP) zajmuje się terenem o powierzchni 54 969 ha, leżącym na wysokości od 400 do 1602 (Śnieżka) m n. p. m.


Horská služba České republiky, o. p. s.

Czyli Służba Górska, czeskie pogotowie górskie. Powołana została przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego RCz. Wspólnie ze stowarzyszeniem Horská služba České republiky (ochotnicy) zapewnia ochronę zdrowia oraz pomoc dla wszystkich odwiedzających góry w zimie i w lecie.


Sitour Česká republika s. r. o.

Firma Sitour Česká republika jest spółką-córką spółki Sitour Austria, która powstała w 1964 r. Sitour ČR założono w 1995 r. Do sieci Sitour International należy przedstawicielstwo na Słowacji, we Włoszech, Niemczech, Szwajcarii, we Francji, USA, Kanadzie i Japonii. Początkowym celem przedsiębiorstwa było dostarczanie systemów informacyjnych do ośrodków narciarskich. Później działalność została poszerzona o działania reklamowe w ośrodkach narciarskich, wprowadzenie kamer internetowych i prezentacje Panorama TV codziennie w programie ČT2 od 7:50–8:30. W swojej kategorii Sitour należy do najważniejszych firm w skali ogólnoświatowej. Uczestniczy w rozwoju projektu „Karkonosze – raj narciarstwa biegowego“ oraz „Karkonosze z siodełka roweru“.


UNIQA

Towarzystwo ubezpieczeń UNIQA rozpoczęła działalność w RCz w 1993 r. Jako posiadacz uniwersalnej licencji ubezpieczeniowej stworzyło rozbudowane portfolio produktów ubezpieczeniowych, pokrywając wszystkie segmenty czeskiego rynku ubezpieczeń osób i mienia osób fizycznych i prawnych. UNIQA wspiera rozwój projektu „Karkonoskie cyklobusy“.


Nadace ČEZ

Fundacja Nadace ČEZ, której założycielem jest spółka energetyczna ČEZ a.s., powstała w 2002 r. Największym jej darczyńcą jest ta właśnie spółka oraz pozostałe spółki grupy ČEZ. Fundacja zajmuje się działalnością dobroczynną, od momentu powstania znalazła się wśród najbardziej szczodrych fundacji w RCz. Pozycję tę potwierdziło uznanie spółki ČEZ za największą firmę-darczyńcę w Republice Czeskiej zgodnie z „TOP FIREMNÍ FILANTROP 2005.“ Grupa ČEZ co roku ofiaruje na cele użyteczności publicznej prawie 200 milionów koron. Kilkakrotnie wsparła projekt „Karkonosze – raj narciarstwa biegowego“.


Krkonoše - originální produkt

Na terenie Karkonoszy spotkać się można podczas zakupów z wyrobami oznaczonymi specjalnym logo Krkonoše – originální produkt®. Marka ta oznacza, że produkt przeszedł przez proces certyfikacji, który gwarantuje klientowi jego rzeczywiste pochodzenie z Karkonoszy. Miejscowa Grupa Działań Karkonosze (Místní akční skupina Krkonoše, w skrócie MAS), której członkiem jest także Związek Miast i Gmin Karkonosze, przydziela takie oznaczenia wyrobom rzemieślniczym, rolniczym oraz produktom naturalnym. Oznakowanie lokalnych wyrobów jest jednym ze sposobów połączenia ochrony przyrody z gospodarką człowieka. Marka prosperuje dzięki wyjątkowości obszaru Karkonoszy, są one bowiem nie tylko parkiem narodowym o dobrze zachowanej przyrodzie, ale także częścią europejskiej sieci terenów chronionych Natura 2000.


MAS Krkonoše

Místní akční skupina (MAS), czyli Miejscowa Grupa Działań, jest stowarzyszeniem powstałym we wrześniu 2005 r. MAS Karkonosze utworzono w celu wszechstronnego wsparcia rozwoju regionu Karkonoszy oraz ich przedgórza poprzez działania realizowane na korzyść mieszkańców i turystów, gmin i organizacji pozarządowych, drobnych przedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorstw i innych podmiotów działających na terenie tego regionu.


Związek Gmin Karkonoskich

Polski Związek Gmin Karkonoskich powstał w 1992 r.; dziś stowarzysza siedem gmin. Pod względem powierzchni i liczby mieszkańców odpowiada czeskiemu związkowi o nazwie Svazek měst a obcí Krkonoše. Obie organizacje podpisały w 2004 roku Memorandum o Przyjaźni, Porozumieniu i Współpracy. Wspólnym celem jest pogłębianie wizji „Karkonosze – góry bez granic“.


Asociace turistických regionů České republiky – ATUR CZ

Dnia 12 maja 2004 roku powstała w Pradze Asociace turistických regionů České republiky – ATUR CZ. Członkami-założycielami stało się pięć regionów turystycznych: Stowarzyszenie Czeski Raj, Stowarzyszenie Miast i Gmin Czechy Wschodnie, Karkonosze – Związek Miast i Gmin, Stowarzyszenie Region Slovácko i Stowarzyszenie Turystyki Šumpersko – Jeseníky. Głównym celem Asocjacji ATUR CZ jest prezentacja, forsowanie i obrona interesów regionów turystycznych Republiki Czeskiej.

Dne 12. 5. 2004 byla v Praze založena Asociace turistických regionů České republiky – ATUR CZ. Zakládajícími členy se stalo pět turistických regionů: Sdružení Český Ráj, Sdružení měst a obcí Východní Čechy, Krkonoše – svazek měst a obcí, Sdružení Region Slovácko a Sdružení cestovního ruchu Šumpersko – Jeseníky. Hlavním cílem Asociace turistických regionů České republiky – ATUR CZ je prezentovat, prosazovat a hájit zájmy turistických regionů České republiky.

Euroregion Glacensis

Podpisaniem umowy o stworzeniu wspólnego Euroregionu Glacensis, zawartej w 1996 roku między Stowarzyszeniem Miast i Gmin Pomezí Čech, Moravy a Kladska po stronie czeskiej oraz Związkiem Gmin Kłodzkich po stronie polskiej, zwieńczone zostały kilkuletnie starania o rozwój wzajemnej współpracy transgranicznej. W ten sposób położony został kamień węgielny największego i najstarszego czesko – polskiego euroregionu.


Euroregion Nisa

Euroregion – Neisse – Nisa – Nysa jest pierwszym euroregionem na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. Został założony w 1991 roku, stając się pionierem współpracy między regionami znajdującymi się na terenie pogranicza. Celem pracy jest pokonanie barier na obszarze Czech Północnych, Górnych Łużyc i Dolnego Śląska.


Ministerstvo životního prostředí čr

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) je nejvyšším orgánem ochrany přírody a životního prostředí v České republice. Ministerstvo životního prostředí je ústředním orgánem státní správy v oblasti ochrany vody, ovzduší, přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, výkonu státní geologické služby, ochrany horninového prostředí, včetně ochrany nerostných zdrojů a podzemních vod, v oblasti odpadového hospodářství, apod. Je také ústředním orgánem státní správy pro myslivost, rybářství a lesní hospodářství v národních parcích a ústředním orgánem státní správy pro státní ekologickou politiku.


Státní fond životního prostředí

Státní fond životního prostředí (SFŽP) je orgánem české státní správy, samostatnou rozpočtovou organizací podřízenou Ministerstvu životního prostředí. Fond byl zřízen a jeho činnost je legislativně upravena zákonem č. 388/1991 Sb. SFŽP je významným finančním zdrojem při ochraně a zlepšování stavu životního prostředí.Labská stezka

Nechte se svést k neobyčejnému cykloturistickému putování podél řeky Labe. Labská stezka patří k nejpůvabnějším a nejrozmanitějším dálkovým cyklotrasám v Evropě. Od Severního moře přes Labské pískovce až do Polabí vás čeká 1.270 km rozmanité a nedotčené přírody labských lužních lesů. Vydejte se na kole podél jedné z nejkrásnějších evropských řek a objevte bránu do Čech i největší český soutok! Labská stezka vás nebude nudit, středověká města i táhlé roviny se vystřídají se skalnatými pískovcovými a čedičovými srázy. Poznáte historii, architekturu i přírodu v jedinečném spojení. Navštivte historická sídla, vojenské pevnosti i romantické zámky, vyzkoušejte tradiční řemesla, svezte se vlakem, lodí či přívozem.


Certifikace Cyklisté vítáni

Cyklisté vítáni je celonárodní certifikační systém v ČR, který označuje stravovací a ubytovací zařízení, kempy a turistické cíle vybavené pro potřeby cyklistů. Turistická zařízení, která projdou certifikací, jsou označena zelenobílou známkou s usmívajícím se kolem. Chcete-li pro sebe i svá kola to nejlepší, zařízení Cyklisté vítáni jsou právě pro vás!Inne ciekawe linki:

www.risy.cz